من ، جوانی و فراز و نشیب هایش ...

گزارش بعضی اتفاقات زندگی ام، برخی اشعارم و آنچه دل تنگم بخواهد...

مطلبی در مرداد ۱۳۹۴ ثبت نشده است