چون بمیرم- ای نمی دانم که - باران کن مرا
در مسیر خویشتن از ره سپاران کن مرا

خاک و باد و آتش و آبی کز آن بسرشتی ام
وا  مگیر از من روان در روزگاران کن مرا

 آب را گیرم به قدر قطره ای در نیم روز
برگیاهان در کویری بار و باران کن مرا

مشت خاکم را به پابوس شقایق ها ببر
وین چنین چشم و چراغ نو بهاران کن مرا

باد را هم رزم توفان کن که بیخ ظلم را
 بر کند از خاک و باز از بی قراران کن مرا

 زا آتشم شور و شراری در دل عشاق نه
 زین قبل دل گرمی انبوه یاران کن مرا

خوش ندارم زیر سنگی جاودان خفتن خموش
هر چه خواهی کن ولی از رهسپاران کن مرا