من محو کمال توام از لحظه ی آغاز

در بهت جمال توام از لحظه ی آغاز

دیروز نه ، امروز نه ، هر روز همین است

در فکر و خیال توام از لحظه ی آغاز


سروده شده در سال 1389

محمد هنری