نشاندم 

           کنار خودم

رو به دریا


و تا رؤیت روی خورشید خواندم


نپرسیدم اما ،

نفهمیدم آیا

                 مرا دوست دارد ؟


شب و 

         شعر های جنون خیز من را

                                              خدا  

                                                     دوست دارد‌ ؟
محمد هنری

دی ماه 94