اخم ها وا می شود تا عشق پیدا می شود

وه چه غوغا می شود! تا عشق پیدا می شود


قلب مثل ماهی قرمز دم تحویل سال

ناشکیبا می شود تا عشق پیدا می شود


می پرد از تنگنای تُنگ در آبیّ حوض 

حوض دریا می شود تا عشق پیدا می شود


با تمام خستگی هایم مدارا می کنم

صبر زیبا می شود تا عشق پیدا می شود


محمّد هنری

ْآذر ماه 94