روی شب را گمانم من سیاه کرده ام؛

شب ، به خوابی خوش مشغول  است

خودم را به بیداری زده ام

 و تا صبح

پلک روی هم نمی گذارم 

تا ببینم 

چه 

می شود...🌿