این دنیا با تمام جذابیت هایش سالهاست خِرِمان را گرفته است . وقتش شده خودمان را از تعلق برهانیم. تا کی این چنین در بند ، باید کاری صورت دهیم‌.‌ یک قدم از ما ده قدم از او‌ بسم الله...