هدف ندارم ، مثل قاصدکی بی خبر مهمان می شوم هر کجا که باد بخواهد.
هنگامه ی تصمیم است.
احساس می کنم اگر الآن به داد خودم نرسم عمر بر باد رفته را جبرانی نخواهد بود.
حسرتم از عمر است نه هیچ چیز دیگر.
ای که بیست و یک رفت و در خوابی 
مگر این چند سال (شاید هم روز) دریابی...