کم پیش میاد تا صبح بیدار نباشمو نماز صبح‌م قضا نشه به عبارت دیگه فقط اگه تا صبح بیدار باشم نماز صبحم رو  تو وقتش می خونم؛ اما این درست نیست (، نماز رو باس اول وقتش خوند) .

:-) :-) :-) 

 نه این که بعدا اگه فرصت کردم و حالش بود و خدا توفیق داد و زنده بودیم و بارون نیومد ، شاید زحمت دادم به خودم یه نمازی ام خوندم ، خدا رو ؟ دیدی!


به قول فامیل دوووور : من دیگه حرفی ندارم :-[  ( البته اینجا درباره ی خودم)

💞

دردی است غیر مردن ، آن را دوا نباشد

پس من چگونه گویم ک«این درد را دوا کن»؟

❤مولوی ;-) 🌹