شب که شما می خوابین

تا خود صب بیدارم

فکر می کنم ، می خونم

پست جدید می ذارم

 

فک میکنم به فردا

که فردا من چیکاره ام

حالم چطوری میشه؟

شادم یا که می بارم


فک میکنم حواسم

کجاس ، به درس و مشقه

یا خیلی پرته و باز

به فکر مشق عشقه


راستی برام  مهم نیس

که خیلی بی حواسم

نمیدونم کی هستم 

کجام ، کدوم کلاسم


یه وقتا توی گوشیم

غرق یه بازی میشم

یا غرق بازیای

جو مجازی میشمگیج میزنم یه وقتا

فقط میخوام بخوابم

متکای من کجاس

نیس توی رختخوابم 

#

حال منو میفهمی

میدونی فازم چیه

میدونی که بهتر از

خوابای نازم چیه 


این که تو باشی ومن

بذاری عاشقت شم

بگی دوسم نداری

ولی بگی نه، یه کم


اینجوری ساعتارو 

ور میدارم از اینجا

دیگه برام مهم نیس

هر چی که هس تو دنیا


همین که هستی خوبه

این که نمی ری بهتر

بازم که خواب می بینم

متکا من کو؟ مادر !


همین الان (بداهه)

محمد هنری 

❤ ;-)