دوست داشتنی ترین امتحان اونه که نیم ساعت بخونی بری سر جلسه یه ساعت و نیم اون نیم ساعتو تو حلق ...ببخشید تقدیم استاد کنی...