باز در سر دارم از مستی هوای کوی دوست


در دلم شوق است شوق یک نظر بر روی دوست


هر که می خواهد بگوید هر چه می خواهد دلش


من دلم گیر است در پیچ و خم گیسوی دوست...پ.ن: بداهه از خودم دروصف تصویر

❤❤❤❤