باران ساعتها بارید

گویی از دل من میگفت

و تهران 

در باران

دوست داشتنی تر از همیشه

چشم نوازی می کرد 

و در دلم 

خاطره ای  ساخت

به غایت 

ماندگار...❤