خود خود درد

داره باهاتون حرف میزنه

درد اینه که ندونی چیکار باید بکنی

ندونی چی میخوای

نمونی پیش خونوادت

ساده بشکنی

خنده هات از سر غم باشه

البته من همه ی درد نیستم

ولی خیلی دردم

***