سر خدا نمیشه کلاه گذاشت...
خدا هم که نمیخواد من رو اذیت کنه...
دردم چیه که نمازم رو اول وقت نخونم؟
کاری نداره فقط یه کم باید مصرتر شم ! 
نماز صبح 😟
نماز ظهر😰
نماز عصر😥
نماز مغرب😦
نماز عشاء😵
چه همتی دارم من ، چش نخورم!
اشکال نداره ، یه روزی ام این روزا خاطره میشه☺❤