باورم نمی شود ، این روز ها عجیب ترین روز های عمرم را زیست میکنم؛ حالم نه خوب است نه بد ... خودم هم نمی دانم چه ام است! کمک ...کمک...🔸