دارد تراوش می کند حس عجیبی 

از بند بندم نازنین با دیدن تو


انگار من هرگز نبودم تا همینجا

تا این غزل تا دیدن تابیدن تو


با باد ها در آسمان پرواز کردی

این بوده تنها شیوه ی رقصیدن تو


شور وشعور و شعر و شاعر هم کم آورد

در وصف تو ای عشق در فهمیدن تو


پیراهنی از گل برایت خواهم آورد

جز گل نباشد لایق پوشیدن تو


ای سیب سرخ آررو دیگر رسیده

وقت تقلایم برای چیدن توپ.ن: این شعر را در سال ۱۳۸۹ سرودم و واقعا دوستش دارم💕

نظر هم اگر بدهید ، خوشحال می شوم😊