چند وقتیست گاه و بیگاه به صورت ناخواسته آه می کشم ، از خودم که می پرسم به جواب عجیبی 

می رسم و آن اینست 👈 «بسکه بی دلیل از همه چیز نالیده ای و ناسپاسی کرده ای حال و روزت این شده است...»

خداوندا

             خودت را می خواهم 

        کمکم کن...

الهی و ربی من لی غیرک...

هزار بار شکرت

به خاطر همه چیز ازت متشکرم ، از همه مهمتر خودت