گرگ شنگول را خورده است

گرگ منگول را تکه تکه می کند


بلند شو پسرم!


این قصه برای نخوابیدن است...