گاهی

تنهایی

آواز غمگین پرنده ای ست

که هر روز جفتش را می خواند

و نمی داند

که آخرین بازمانده از نسل خویش است