همانند قد سروت پری نیست

محبتهات مثل دیگری  نیست

اگر باقر نمیخواهی بگو فاش

دگر حاجت به جنگ زرگری نیست