کاش می فهمیدم من برای چه به دنیا آمده ام . خسته ام از این همه نمیدانم . تکلیفم با خودم مشخص نیست و این بدتر از آن است که بتوان تصور کرد . این یعنی برای خودم هم معلوم نیست کجای کارم ، چکاره ام و قرار است به کجا برسم . اوج فاجعه آنجاست که نمیدانم این نمیدانم ها تمامی خواهد داشت یا قرار است هر روز صبح بدون انگیزه از رختخواب دل بکنم و مشغول یک سری مهملات شوم .

امیدوارم امیدوار بمانم تا ببینم چه می شود...🙇