از همین پنج شنبه کابوس امتحانات شروع میشه ، تو این هیری ویری حوصله ی تحمل این یکیو ندارم خدایی ، خدا جون قربون دستت یه کمکی چیزی ، دارم از دست می رم...😟

مگر ای صحاب رحمت توبباری ار نه دوز خ

به شرار قهر سوزد  این زندگی که واس ماس ،همین زندگی که کلش ماس ماس و میگم...

استرس پشت استرس ‌، دعا میگن تاثیر داره ،  دعا کنید واسم🙏😭